Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pri nákupe v internetovom obchode www.shishashop.sk. Všeobecné obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Svet.Dymu s.r.o so sídlom Ulica Hlavná 14/29, 917 01, Trnava, Slovenská republika, IČO: 55 147 461, ktorý je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnavy, Okr.súd TT, odd. SRO,vl.č 39128/T, DIČ: 2120420390 spoločnosť je plátcom DPH (ďalej len "predávajúci") a konečným spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"), ktorého predmetom je kúpa služieb alebo tovaru pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov vo svojej domácnosti alebo odberateľom" (ďalej len "kupujúci"), ktorým je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prevádza nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:


email: info@shishashop.sk
poštová adresa: Ulica Hlavná 14/29, Trnava, Slovenská republika

Orgán dozoru


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690

fax č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, písomná kúpna zmluva má prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Zoznam tovaru na internetovej stránke www.shishashop.sk.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru, predávajúci nezaručuje okamžitú dotupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru predávajúci môže potvrdiť prostredníctvom emailu na základe otázky kupujúceho.

 

Objednávka tovaru a spôsob uzatvorania kúpnej zmluvy

 

Objednávať tovar môžete non-stop na internetovom obchode predávajúceho. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje objednávanie v internetovom obchode, kontaktujte predávajúceho emailom alebo telefonicky.

Objednávka je záväzne akceptovaná predávajúcim po prijatí automatického emailového potvrdenia s rekapituláciou objednávky kupujúcim. Rekapitulácia objednávky obsahuje údaje o tovare, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a cene iných služieb, názov a údaje o mieste doručenia zásielky, prípadne fakturačné údaje, ak sú potrebné, údaje o cene a spôsobe dopravy.

Objednávky uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.shishashop.sk sú záväzné. V poslednom kroku objednávky zaškrtnutím políčka "Súhlasím s obchodnými podmienkami" a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito všeobecným obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky, ktorá obsahuje tovar zo sekcie "Vodné fajky" kupujúci potvrdzuje, že dosiahol vek 18 rokov.

V lehote do 24 hodín od odoslania objednávky, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo emailom a oznámiť mu zrušenie, ako identifikátor objednávky bude použité číslo objednávky, uvedené v potvrdzovacom emaily alebo emailová adresa kupujúceho. V prípade takéhoto zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky, ktoré súvisia so zrušením objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vopred, bude kupujúcemu táto finančná čiastka vrátená v lehote do 15 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky odoslanej z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a potvrdenej kupujúcim tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak došlo ku vypredaniu alebo nedostupnosti tovaru a predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho, a to v prípade, že sa s kupujúcim nedohodne na náhrade vypredaného produktu alebo služby. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vopred, bude kupujúcemu táto finančná čiastka vrátená v lehote do 15 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti kupujúceho

  • Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
  • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti.
  • Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
  • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode ShishaShop.sk sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

Dokladom o predaji sú faktúra a dodací list, ktoré sú pripojené ku každej zásielke. Dodací list slúži zároveň aj ako záručný list. Ak by vám náhodou faktúra alebo dodací list neboli dodané môžete o ne požiadať a my Vám ich dopošleme buď elektronickou formou alebo vytlačené a zaslané poštou. K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je závislá od spôsobu dodania tovaru.

SPÔSOB PREVZATIA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne alebo prostredníctvom kuriérskej a doručovacej spoločnosti.

CENNÍK: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovenská pošta - platba vopred prevodom 2,90 €
Slovenská pošta - platba na dobierku 3,50€
Kuriér - platba vopred prevodom 2,90 €
Kuriér - platba na dobierku 3,50 €

Pri platbe na dobierku účtujeme poplatok 1 €

Pri nákupe nad 70€ poštovné a balné je zadarmo.

 

DODACIA LEHOTA

Tovar odosielame najneskôr do 14 pracovných dní (väčšinou skôr). Potom už dĺžka doručenia závisí na prepravnej spoločnosti , ako rýchlo k Vám tovar dodá. Ak dodaciu dobu nemôžeme splniť, ozveme sa Vám prostredníctvom emailu alebo telefonicky a daný problém sa pokúsime spoločne vyriešiť.

REKLAMÁCIE

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom internetového obchodu a vybavujú sa telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Reklamovaný tovar od Vás príjmeme až po vzájomnej dohode.

Ak pri preberaní Vášho balíku od Slovenskej pošty a.s. bol balík poškodený je potrebné si nárokovať reklamáciu u Slovenskej pošty a.s.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

ZÁRUKA

Tovar je dodávaný zákazníkovi v takom stave, v akom sme ho prijali od dodávateľa.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba (2 roky).

Tovar je zo zákon možné vrátiť do 14 pracovných dní bez udania dovodu. Ak bol dodaný iný druh tovaru, predávajúci po vrátení iného druhu tovaru od kupujúceho je povinný zaslať správny tovar. . Ak bol dodaný tovar v inom množstve ako je uvedené na vystavenej faktúre, predávajúci kupujúcemu tovar zašle na svoje náklady. Ak už v prípade zle dodaného dovaru, alebo nedodaného tovaru je tento tovar vypredaný, t.j. nie je ho možné kupujúcemu dodať, predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za tovar.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a to písomným upovedomením na kontaktné adresy /email, adresa sídla/. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia, ktoré bolo doručené predávajúcemu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V zmysle § 7 ods. 6, písmena e) zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ produkt nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nakoľko bol spotrebiteľom znehodnotený alebo poškodený ochranný obal.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

V prípade, že si želáte od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom nášho eshopu odstúpiť, doporučujeme zaslať nám vopred mailom informáciu o tom, že nám zasielate reklamáciu/odstúpenie od kúpnej zmluvy aleb onás kontaktujte telefonicky na číslach uvedených v kontakte.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy použite nasledujúci vzorový formulár.
Vyplnený vzrový formulár zasielajte na adresu, Ulica Hlavná 14/29 Trnava 91701, Slovenská republika.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje
doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe
vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných
technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu
k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve
dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na
kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej
spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje
boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie,
fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej
objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza
k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako
aj účtovania v účtovníctve.
6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené
zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby
v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie
o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový email
kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie
o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na
meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší
obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube,
Google a podobne.
8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.
Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním emailových
správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu
piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite
mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal
o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového
marketingu.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

V Trnave, dňa 1.1.2018.

ShishaShop Vám praje príjemné nakupovanie!